Proiect Erasmus + care implică șase școli din Spania, Turcia, Polonia, România și Macedonia

Spain Mobility Diary- October 2021

JURNAL MOBILITATE ERASMUS+ Proiectul STEM IN THE LIFE octombrie 2021

IES EL ARBOLEDA- școala gazdă în mobilitatea din octombrie, 2021

Liceul El Arboleda este situat în regiunea Alcorcon, nu departe de Madrid (în regiunea Community of Madrid). Profesorul coordonator- domnul Jose Manuel Garcia Gonzalez, este profesor de filosofie și scriitor. Pe tot parcursul vizitei, atât Jose Manuel, cât și colegii săi ne-au întâmpinat călduros, bucuroși că suntem în sfârșit împreună, în proiectul amânat cu un an. Domnul director, profesor de limba engleză- Juan Carlos Gonzales Mohino Barbero, ne-a însoțit la unele activități, și ne-a înmânat la sfârșitul săptămânii Certificatele de Mobilitate Europass.

Școala:IES EL Arboleda instruiește un număr de aproximativ 1000 de elevi în specializările: real, științe, socio-umane, dar și formări profesionale în domeniile: frizerie, arta vizuala (cinematografie și televiziune), spa (masaj și fizioterapie), editare video. În imagini, veți putea vedea nivelul de dotare, în special pentru formările profesionale. Banii pentru aceste echipamente de calitate vin de la autoritățile locale și ministerul învătământului. Școala deține un studio de înregistrare, un mic platou de filmare, saloane de frizerie și centre de spa și sauna. În vremuri pre pandemice, oameni de afara, profesori sau părinți, îndeajuns de curajoși, se lăsau pe mâna viitorilor frizeri, coafori sau maseuri. Ni s-a spus că nu “s-au depus plângeri” și “nimeni nu a fost rănit în timpul filmărilor”. În momentul în care echipa de coordonatori și profesori din cele cele 5 tari participante am intrat în clădire, am remarcat cu bucurie decorarea intrării cu steagurile țărilor participante. Un mic spectacol de bun venit a fost realizat cu sprijinul unor elevi ale căror hobby-uri sunt vioara, flautul, muzica, în general. Biblioteca este înțesată cu titluri de scriitori spanioli, dar și străini. În cabinetul de muzică, la pian, am dorit să fac să răsune muzică românească. (un mic fragment din “Brâul”, de Tiberiu Brediceanu). În vizitele la clase, am dat și peste o elevă româncă, care s-a bucurat să schimbe cu noi câteva cuvinte. Profesorii ne-au lăudat elevii români, care, spun ei, se integrează rapid, învață repede și bine limba spaniolă, și sunt foarte ambițioși. În afara orelor de curs, elevii au tot felul de preocupări, iar afișele din școală dovedesc cu prisosință acest lucru. Spectacole ca Mamma Mia, sunt montate în școală. Alături de elevi, pe scenă participă și profesori ai școlii. Pe holurile școlii, tablouri cu absolvenți, proiecte diverse, anunțuri.

Orașul:

Pe străzile acestui mic oraș, cu o populație de aproximativ 170.000 de locuitori, am zărit un magazin cu produse românești (Alimentation Transilvania), oameni grăbiți spre munca, dacă o aveau, alții plimbandu-si animalele de companie. Fără excepție, toți poartă masca, așteptând, ca noi toți, sfârșitul unui coșmar extenuant. Pe o stradă am zărit oameni stând răbdători la o coadă. Era centrul de ocupare a forței de muncă. Întreaga stradă, avea la parterul blocurilor de locuințe, o mulțime de centre de formare profesională, astfel încât oamenii să-și poată găsi un loc de muncă. Ni s-a spus că rata șomajului este în aceasta regiune printre cele mai scăzute din Spania. În pini înalți, am remarcat cuiburi imense în construcție, ale unor specii exotice de papagali argentinieni, cu care primăria locală este în război de ceva timp. Gălăgioși și frumos colorați, pentru noi au fost totuși, o reală încântare.

MUZEUL MUNICIPAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ ȘI STICLĂ- ALCORCON, SPANIA

https://www.mava.es/?page_id=711

Acest muzeu la sticlei, sau “MAVA” cum este supranumit, adăpostește un număr impresionant de lucrări originale din sticlă, smalț, diamant prelucrat, sticlă laminată. Metodele sunt din cele mai variate, iar formele și ideile, năucitoare. Inaugurat la sfârșitul anilor 90, acest muzeu și-a lărgit considerabil numărul de exponate. De secole, sticla a fost prelucrată termic și manufacturată pentru uz casnic. Mai târziu, transparența sticlei, fragilitatea și magnetismul ei au atras elevi, profesori, studenți, colecționari, ghizi, critici, proprietari de galerii și bineînțeles, artiști. Mai mult decât un simplu material de artă decorativă, sticla, este acel material obedient, și deseori imprevizibil, care îi dă creatorului artist mult căutata libertate de creație. Artiști germani, belgieni, americani, italieni, cehi, mexicani, polonezi, portughezi, danezi sau spanioli, aduc prin lucrările lor, majoritatea donate, un strop de fericire ascunsă tuturor celor care trec pragul acestui muzeu. Pionierul spaniol în prelucratul sticlei- Joaquin Torres Esteban, este cel care a descoperit și promovat tainele sticlei laminate. Sticla de Murano, cu secretul fabricării sale tăinuit de secole, este prezentă în lucrările expuse la MAVA. Printre autorii străini, am descoperit și un artist de origine română- Edward Leibovitz, care a creat și trăit ulterior în Belgia. M-a impresionat lucrarea artistei ungare Maria Lugossy- Nașterea lui Venus, și absolut toate lucrările artiștilor japonezi. Pentru cei care se întreabă care e legătura dintre STEM/ STEAM ( Science, Technology, Engineering, ART, Mathematics), și acest muzeu, lucrarea “Los ojos hablan mas que la palabras” ( The eyes speak louder than words”), creată de artista japoneză Kazue Taguchi, poate constitui un răspuns. Lucrarea e alcătuită din două părți. Prima parte, din seturi de oglinzi atent înclinate ( fizică și matematică la greu, nu glumă), reflectă simultan gura unui vizitator de înălțime medie. În cea de-a doua parte, bucățile de oglinzi, reflectă simultan ochii privitorului. Chiar și cu măștile pe față, ochii nu ne pot vreodată trăda. Iar această lucrare fantastică poate fi un motiv solid de a vizita acest muzeu. Ghidul, un localnic voluntar, a fost extrem de amabil, oferind explicațiile cerute. Oricum, toate lucrările sunt însoțite de un cod QR care permite vizitatorilor sa exploreze universul artistului, să vizualizeze în propria limba explicațiile. Bonusul nostru, al profesorilor participanți la primul kick up meeting al proiectului #Steminthelife, a fost atelierul de jucat cu sticla. Unora dintre noi le-au ieșit fluturii și păsările. Altora, ca mie,…mai puțin.

Profesor coordonator:

Dana SBURLAN

El Arboleda High School is located in the Alcorcon region, not far from Madrid (in the Community of Madrid region). The coordinating professor – Mr. Jose Manuel Garcia Gonzalez, is a philosophy teacher and writer. Throughout the visit, both Jose Manuel and his colleagues welcomed us warmly, happy that we are finally together, in the project postponed by a year. The director, English teacher Juan Carlos Gonzales Mohino Barbero, accompanied us to some activities, and handed us the Europass Mobility Certificates at the end of the week.
IES EL Arboleda trains a number of approximately 1000 students in the specializations: real, science, socio-human, but also professional training in the fields: hairdressing, visual arts (cinematography and television), spa (massage and physiotherapy), video editing. In the pictures, you will be able to see the level of equipment, especially for professional training. The money for this quality equipment comes from the local authorities and the Ministry of Education. The school has a recording studio, a small set, hairdressing salons and spa and sauna centers. In pre-pandemic times, outsiders, teachers or parents, brave enough, left themselves in the hands of future hairdressers, hairdressers or masseurs. We were told that „no complaints were filed” and „no one was injured during the filming.” When the team of coordinators and teachers from the 5 participating countries entered the building, I happily noticed the decoration of the entrance with the flags of the participating countries. A small welcome show was made with the support of students whose hobbies are violin, flute, music in general. The library is full of titles by Spanish and foreign writers. (In the music cabinet, at the piano, I wanted to make Romanian music sound, so I played a small fragment from “Brâul”, by Tiberiu Brediceanu). During the class visits, I also came across a Romanian student, who was happy to exchange a few words with us. The teachers praised our Romanian students, who, they say, integrate quickly, learn Spanish quickly and well, and are very ambitious. Outside of class, students have all sorts of concerns, and the posters in the school amply prove this. Shows like Mamma Mia are staged in school. Along with students, school teachers also participate on stage. On the school halls, paintings with graduates, various projects, announcements.
On the streets of this small town, with a population of about 170,000 inhabitants, I saw a store with Romanian products (Alimentation Transilvania), people in a hurry to work, if they had it, others walking their pets. Without exception, everyone wears a mask, waiting, like all of us, for the end of a grueling nightmare. On a street I saw people standing patiently in line. It was the center of employment. The whole street had a lot of vocational training centers on the ground floor of the blocks of flats, so that people could find a job. We have been told that the unemployment rate in this region is among the lowest in Spain. In tall pines, I noticed huge nests under construction, of exotic species of Argentine parrots, with which the local town hall has been at war for some time. Noisy and beautifully colored, for us they were, however, a real delight.

This glass museum, or “MAVA” as it is called, houses an impressive number of original works of glass, enamel, processed diamond, laminated glass. The methods are very varied, and the forms and ideas are mind-boggling. Inaugurated in the late 1990s, this museum has considerably expanded its number of exhibits. For centuries, glass has been thermally processed and manufactured for domestic use. Later, the transparency of the glass, its fragility and magnetism attracted pupils, teachers, students, collectors, guides, critics, gallery owners and of course, artists. More than a simple decorative art material, glass is that obedient, and often unpredictable, material that gives the creative artist the much sought-after creative freedom. German, Belgian, American, Italian, Czech, Mexican, Polish, Portuguese, Danish or Spanish artists bring through their works, most of them donated, a drop of happiness hidden to all who cross the threshold of this museum. The Spanish pioneer in glass processing – Joaquin Torres Esteban, is the one who discovered and promoted the secrets of laminated glass. Murano glass, with the secret of its manufacture hidden for centuries, is present in the works exhibited at MAVA. Among the foreign authors, I also discovered an artist of Romanian origin – Edward Leibovitz, who later created and lived in Belgium. I was impressed by the work of the Hungarian artist Maria Lugossy – The Birth of Venus, and absolutely all the works of Japanese artists. For those who are wondering what the connection is between STEM / STEAM (Science, Technology, Engineering, ART, Mathematics), and this museum, the work “Los ojos hablan mas que la palabras” (The eyes speak louder than words), created by Japanese artist Kazue Taguchi, may be an answer. The work consists of two parts. The first part, from sets of carefully inclined mirrors (that is real maths and physics knowledge!), simultaneously reflects the mouth of a medium-height visitor. In the second part, the pieces of mirrors simultaneously reflect the viewer’s eyes. Even with masks on our faces, our eyes can never betray us. And this fantastic work can be a solid reason to visit this museum. The guide, a local volunteer, was extremely kind, offering the required explanations. However, all the works are accompanied by a QR code that allows visitors to explore the artist’s universe, to visualize the explanations in their own language. Our bonus, of the teachers participating in the first kick up meeting of the #Steminthelife project, was the glass play workshop. Some of us got butterflies and birds. To others, like me, … less.

Coordinating teacher:

Dana SBURLAN

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *