Proiect Erasmus + care implică șase școli din Spania, Turcia, Polonia, România și Macedonia

Karaman- Turkey Mobility- May 2023

Karaman- Mai 2023
May 2023, Karaman- Turcia – ultima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ KA2 STEM in the Life, desfășurat de Colegiul Național Spiru Haret- București în parteneriat cu unități școlare din Spania (I.E.S. Valdemoro- instituție coordonatoare, La Arboleda- Alcorcon), Gdansk (Polonia), Skopje (Macedonia de Nord) și Karaman ( Turcia). În prima zi am fost întâmpinați la Liceul Karaman  din Turcia de profesori și elevi ai liceului. În curtea școlii s-a desfășurat un dans tradițional executat de fete îmbrăcate cu straie specifice acestei zone. Instrumentele de lemn ținute în mâini, semănând cu linguri de lemn, acompaniau ritmic mișcările la unison ale fetelor. Ne-a fost prezentată școala și ne-am bucurat să ne revedem cu profesorii din celelalte țări.
Au început atelierele, iar elevii din țările participante au fost repartizați în echipe mixte. Tema atelierelor- printarea 3D. După câteva ore de lucru în echipe, am vizitat bazarul local. Odată intrați acolo, ne-am trezit învăluiți de miresme irezistibile de cimbru, rozmarin, curry, chimen, și parfumuri de trandafir.
În preajma alegerilor orașele sunt împânzite de afișe electorale și stegulețe. Acestea din urmă sunt supendate de fire care leagă clădirile înalte, creând un contrast interesant cu înaltul unui cer senin și ireal de albastru. Ne îndreptam spre Muzeul Yunus Emre. Pe drum, un tată obosit cară două ghiozdane grele de cărți ale celor doi băieți veseli din spate. Se petrecuseră multe probabil la scoală, căci nu contenesc a schimba impresii și râde contagios în căldura amiezii toride. Ajungem la Directorat unde suntem întâmpinați cu căldură. Este subliniată importanța proiectelor de parteneriat europene și relevanța lor pentru elevii și tinerii comunității Karaman. Aceste proiecte contribuie decisiv la dezvoltarea personală a tinerilor, și prin activitățile de proiect, aceștia au șansa să călătorească și să intre în contact cu tineri aparținând altor spații culturale. Aceste schimburi de bună practică sunt extrem de importante în prevenirea abandonului școlar și lărgirea orizontului de cunoaștere.
Ziua a doua a presupus vizitarea Muzeului Mevlana, sau a lui Rumi, cum este el cunoscut în cultura europeană. Spațiul este împărțit în multe cămăruțe care adăpostesc adevărate minunății: seturi de caligrafie din secolele trecute, executate din porțelan fin și pictate de mână, unelte de scris, unelte de ascuțit pana de scris, turbane din cele mai complicate, straie din secolele 12-13, pietre funerare, mobilă executată manual, scene din viața de zi cu zi.
Și cum am putea să nu ne întoarcem puțin la opera unui mare gânditor care acum 800 de ani spunea:
“Oamenii inteligenți nu spun tot ce gândesc, dar gândesc la ceea ce au a spune.”
“Lacrimile sunt dovada compasiunii. Dacă inima nu arde, ochii nu plâng”.
“Vorbele spuse cu diplomație pot fi adevărate săbii. Daca nu ai la îndemâna un scut, ar fi bine sa te ții departe de ele”.
În jurul muzeului se afla tufișuri impresionante de rozmarin, pini și cedri parfumați. Întreaga vizită, o încântare pentru ochi, simțuri și minte!
Am vizitat împreună cu elevii Muzeul de Științe din Konya, un oraș aflat la o ora și jumătate distanta de Karaman. O clădire impozantă, din sticlă și plastic care învelește un schelet metalic. Ecrane uriașe, diverse aplicații și jocuri din aria STEM. Oricine e interesat de fizică, chimie, matematică, își poate găsi aici un colț în care să testeze, experimenteze, afle. Am avut parte de un dialog halucinant cu un AI care “ghicea” numărul la care mă gândeam. Într-un colt am găsit reprezentări în volume de topuri de hârtie ale unităților de măsură informațională. Habar nu aveam că o încăpere umpluta vârf cu topuri de hârtie înseamnă un terabyte. Când sa plecam, învățătoare cu clase de elevi intrau în muzeu pentru o oră de științe într-un loc dedicat acestora. Firește că seara nu se putea termina fără o înghețată tradițională turcească de fistic.
 
În ce-a de-a treia după amiaza a săptămânii profesorii din proiect am vizitat Catalhouyuk, un site arheologic în care s-au descoperit așezări umane vechi de 9000 de ani. Unelte de silex, picturi murale (unele care avertizează despre pericole viitoare), salon interior cu spațiu generos pentru făcut focul, unelte de vânătoare și pescuit. Cei morți din familie erau îngropați sub casă. Într-un fel, aceștia un părăsesc niciodată casa. Dovezi ale ocupațiilor agricole, ale culturilor de cereale și de creștere a animalelor. Seara s-a încheiat cu un ceai turcesc, în perfectă armonie cu dulciuri tradiționale locale.
Cea de-a patra zi a fost cea mai frumoasă în opinia tuturor elevilor și profesorilor participanți. De cu dimineață ne-am urcat în autocare și am pornit-o spre nord, pe podișul Anatoliei,  spre vestita Cappadocia.
Ziua petrecută acolo, între acele structuri ciupercă din piatră gigant, între vestitele “Fairy Chimneys”- Hornurile zânelor, a fost o experiență de neuitat. Structurile de piatră care împânzesc zona sunt de-o frumusețe uluitoare. La apus de soare își schimba coloritul, și iți poți imagina cum poate să arate aceste locuri în alte momente ale zilei sau alte anotimpuri. Am vizitat și Muzeul în aer liber- Goreme, unde am intrat în așezări în piatră datând din primele secole ale creștinismului, când creștinii se ascundeau acolo de romani. Am putut vedea altare creștine din primii ani, picturi murale și icoane străvechi pe stânca, fresce, biserici rupestre. Nu am putut să nu mă gândesc la asocieri de nume: Karaman- muntii Caraiman din Bucegii noștri. Cappadochia- asemănătoare cu Baba Dochia a noastră, cu Babele noastre….Posibile povești ale trecutului ascunse ochiului și gândului omului modern. (link film muzee si vizite: ….)
În ultima zi de activități, prin amabilitatea gazdelor, am vizitat secția de printare 3D a facultății de aeronautica din Karaman, unde se printează piese pentru avioane. Nu mică ne-a fost mirarea când un domn care lucrează acolo ne prezinta niște miniavioane de plastic printate acolo, mânuite de un „pilot” de doar….11 ani. Elevii noștri au vrut neapărat să se fotografieze alături de acest puști super inteligent și talentat, care de la vârsta de 3 ani a început să se „joace” cu dronele și programele simulare zbor.
A urmat ceremonia de înmânare a certificatelor de participare la activitățile proiectului si petrecerea de bun rămas. Am mulțumit gazdelor pentru primirea călduroasă și ne-am exprimat speranța ca această colaborare să nu se termine aici.
 
https://youtu.be/wnhpy6Qca-E
https://youtu.be/Jq3s7zhqcIs
https://youtu.be/8hqjB_sqW3s
Karaman- May 2023
May 2023, Karaman- Turkey – the last mobility within the Erasmus+ KA2 STEM in the Life project, carried out by Spiru Haret National College- Bucharest in partnership with school units from Spain (I.E.S. Valdemoro- the coordinating institution, La Arboleda- Alcorcon), Gdansk (Poland ), Skopje (North Macedonia) and Karaman (Turkey). On the first day we were welcomed at Karaman High School in Turkey by teachers and students of the high school. In the school yard, a traditional dance was performed by girls dressed in costumes specific to this area. Wooden instruments held in their hands, resembling wooden spoons, rhythmically accompanied the unison movements of the girls. We were introduced to the school and we were happy to meet the teachers from the other countries.
The workshops began and the students from the participating countries were assigned to mixed teams. The theme of the workshops – 3D printing. After a few hours of working in teams, we visited the Local Bazaar. Once inside, we found ourselves enveloped in irresistible scents of thyme, rosemary, curry, cumin, and rose fragrances.
Around the elections, the cities are filled with election posters and flags. The latter are suspended by lines that connect tall buildings, creating an interesting contrast with the height of a clear and unreal blue sky. We were heading to the Yunus Emre Museum. On the way, a tired father was carrying two heavy bookbags of the two cheerful boys in the back. They must have had a lot of fun at school, because they can’t stop exchanging impressions and laugh contagiously in the heat of the torrid afternoon. We arrive at the Directorate where we are warmly welcomed. The importance of European partnership projects and their relevance for the students and young people of the Karaman community is emphasized. These projects contribute decisively to the personal development of young people, and through the project activities, they thus have the chance to travel and come into contact with young people belonging to other cultural spaces. These exchanges of good practice are extremely important for broadening the horizon of knowledge, and in preventing school dropouts.
The second day involved visiting the Mevlana Museum, or Rumi, as he is known in European culture. The space is divided into many small chambers that house real wonders: calligraphy sets from past centuries, made of fine, hand-painted porcelain, writing tools, tools for sharpening writing quills, the most complicated turbans, garments from the 12th-13th centuries , tombstones, handmade furniture, scenes from everyday life.
And how could we not go back a little to the work of a great thinker who 800 years ago said:
„Smart people don’t say everything they think, but they think what they have to say.”
„Tears are proof of compassion. If the heart doesn’t burn, the eyes don’t cry.”
„Words spoken with diplomacy can be true swords. If you don’t have a shield at hand, you’d better stay away from them.”
Surrounding the museum were impressive bushes of rosemary, fragrant pines and cedars. The whole visit, a delight for the eyes, senses and mind!
Together with the students, we visited the Science Museum in Konya, a city one and a half hours away from Karaman. An imposing glass and plastic building enveloping a metal skeleton. Huge screens, various applications and games in the STEM area. Anyone interested in physics, chemistry, mathematics can find there a corner to test, experiment, learn. I had a hallucinatory dialogue with an AI that „guessed” the number I was thinking about. In one corner I found representations in volumes of paper charts of units of informational measurement. I had no idea that a room filled to the brim with paper charts means a terabyte. When we left, teachers with classes of students entered the museum for a class of science in a place dedicated to it. Of course, the evening couldn’t end without a traditional Turkish pistachio ice cream.
 
On the third afternoon of the week, the teachers from the project visited Catalhouyuk, an archaeological site where 9000-year-old human settlements were discovered. Handmade stone tools, wall paintings (some warning of future dangers), indoor lounge with generous fire-making space, hunting and fishing gear. The dead in the family were buried under the house. In a way, they never leave the house. Evidence of agricultural occupations, grain crops and animal rearing. The evening ended with a Turkish tea, in perfect harmony with traditional local sweets.
The fourth day was the most beautiful in the opinion of all participating students and teachers. In the morning we boarded the coaches and started north, on the Anatolian plateau, towards the famous Cappadocia.
The day spent there, between those gigantic stone mushroom structures, among the famous „Fairy Chimneys”, was an unforgettable experience.
The stone structures that dot the area are of breathtaking beauty.
At sunset they changes color, and you can imagine how these places can look at other times of the day or in other seasons. We also visited the open-air Museum – Goreme, where we entered stone settlements dating from the first centuries of Christianity, when Christians hid there from the Romans. We could see Christian altars from the early years, murals and ancient icons on the rock, frescoes, cave churches. I couldn’t help but think of name associations: Karaman- the Caraiman mountains of our Bucegi. Cappadocia- similar to our Baba Dochia, to our Babele….Possible stories of the past hidden from the eye and mind of modern man. (link film museums and visits: ….)
On the last day of activities, courtesy of the hosts, we visited the 3D printing section of the aeronautics faculty in Karaman, where parts for airplanes are printed. To our huge surprise, a man who works there shows us some plastic mini-planes printed there, operated by a pilot of only….11 years of age. Our students really wanted to take a photo with this super smart and talented kid who started playing with drones and flight simulation programs at the age of 3.
This was followed by the ceremony of handing out the certificates of participation in the project activities and the farewell party. We thanked the hosts for the warm welcome and expressed our hope that this collaboration will not end here.
https://youtu.be/wnhpy6Qca-E
https://youtu.be/Jq3s7zhqcIs
https://youtu.be/8hqjB_sqW3s
 
Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *